2BLOSSOM Foundation
Let's make people bloom!

Welkom op onze website! Fijn dat je intreresse hebt in onze stichting.

In de Zuid Afrikaanse wijnlanden ondersteunen wij wijnboeren en hun families middels diverse FairTrade projecten in de wijngebieden. Wij drinken graag een goed glas duurzaam en eerlijk gemaakte wijn. We vinden het belangrijk dat de mensen die afhankelijk zijn van de wijnbouw ook een duurzaam toekomst perfectief hebben. 2Blossom is het project waarbij we een veilige na-schoolse opvang hebben gerealiseerd waarbij kinderen de kans krijgen hun emoties en creativiteit te uiten.
Vaak lopen kinderen na school doelloos rond en moeten ze wachten tot hun ouders thuis komen. Dit werkt drugsverslaving, misbruik en gangsterisme in de hand. Op dit moment is het eerste project “2 Blossom Art & Craft centre & after school care” vol aan de gang. Voor de kinderen van de wijngemeenschap op de Lorraine NGK Primary school in Du Toitskloof (Rawsonville).
En als u contact wilt opnemen, klikt u gewoon op Contact. We zijn als stichting gevestigd in Deventer aan de Papenstraat 26. Mocht u meer informatie willen dan kunt u contact opnemen met de bestuursleden Janneke Rutten, Simone Clarke (in Zuid Afrika) of Esther Huisman-Verberkmoes via info@2blossomfoundation.org. Intense Wines is sponsor en donateur van de 2Blossomfoundation. Wilt u de stichting ook steunen? Neem dan contact met ons op! We vertellen u graag meer!

Missie & Visie en korte Scope 2Blossomfoundation:

In Zuid Afrika leeft de zwarte gemeenschap vaak erg dicht op elkaar in arme omstandigheden. Helaas komt er veel geweld voor dat aangejaagd wordt door drugs en overmatig alcohol gebruik. Op ons project, direct gelegen naast de basisschool in Zuid Afrika, bieden we kinderen na school een veilige plek in de vorm van een buitenschoolse opvang (BSO). Waar ze de kans krijgen, middels het uiten van hun creativiteit, meer zelfverzekerd worden. De kinderen worden begeleid door ‘Arts & Crafts’ leraren met een pedagogische achtergrond. Doordat kinderen zich creatief kunnen uiten worden eventuele huiselijke problemen zichtbaar en kan hierop geacteerd worden. Daarnaast kunnen de kinderen de door hen gemaakte kunstwerkjes verkopen voor een extra zakcentje. Onze locatie willen we ook inzetten voor (eenzame) volwassenen waar ze samenkomen om creatieve als ook praktische vaardigheden leren zoals naaien. Onze 2Blossom ‘Arts & crafts’ BSO locatie staat midden in het wijnbouwgebied. Veel mensen en dus ook kinderen zijn afhankelijk van de wijnbouw. We hebben een speciale lijn “2Blossom” gecertificeerde Fairtrade wijnen gemaakt (verkrijgbaar landelijk bij JUMBO supermarkten) waarvan de winst wordt afgedragen aan dit project. De stichting kan ook worden gesteund door vrije giften.

Management Samenvatting:

De Zuid-Afrikaanse economie wordt geconfronteerd met aanzienlijke structurele problemen die een ernstige bedreiging vormen voor de economische groei en sociaaleconomische ontwikkeling. Het doel van het Nationaal Ontwikkelingsplan (NDP) is om deze problemen aan te pakken om duurzame groei op lange termijn te garanderen. De NDP vereist bovendien dat alle belanghebbenden in de Zuid-Afrikaanse samenleving betrokken worden bij het aanpakken van de sociaal-economische problemen van het land in hun respectieve invloedssferen en verantwoordelijkheden als een succesvolle langetermijnommekeer van het land tot stand wil worden gebracht.

In het licht hiervan heeft Intense Wines de (kleine vaak donker gekleurde) wijnboeren (en landarbeiders op de wijngaarden) in de omgeving geïdentificeerd als een van de belangrijkste aandachtsgebieden die moeten worden aangepakt om de sociaaleconomische ontwikkeling te bevorderen. Meer in het bijzonder moeten er aanzienlijke inspanningen worden geleverd om de kinderen van de mensen die werken in de wijngebieden de middelen te geven waarmee ze hun potentieel kunnen waarmaken.

Veel kinderen worden overweldigd door wijdverbreide armoede en huiselijk geweld. Deze problemen worden verergerd door sociale problemen zoals destructieve groepsdruk, middelenverslaving en gangsterisme.

Bovendien worden kinderen door de huidige COVID-situatie en nog ergere economische ontwikkelingen blootgesteld aan meer misbruik en geweld dan ooit tevoren

Met een omgeving die zo deprimerend is, hebben veel kinderen geen visie en dromen voor hun leven.

Als gevolg hiervan hebben veel kinderen de hoop op een betere toekomst van hun leven verloren, met als enige consequente optie om in de voetsporen van hun ouders te treden en landarbeiders (in de wijngaard) te worden. Er wordt voorgesteld dat als de kinderen kunnen worden geholpen om nieuwe dromen voor hun leven te ontwikkelen en anders over zichzelf, hun huidige situatie en toekomst te denken, ze de inspiratie kunnen ontwikkelen om hun dromen te volgen.

Intense Wines is al vanaf de begin periode (zo’n 14 jaar geleden) betrokken bij de Fairtrade (wijn)business in Zuid-Afrika en trekt zich bovengenoemde problemen aan. Intense Wines heeft naast de afdracht van de Fairtrade premie ook andere lokale initiatieven ondersteund en is ervan overtuigd dat deze projecten, mits goed beheerd en met inzet van alle betrokken partijen, een positief verschil kunnen maken in het leven van de kinderen en andere betrokkenen.

Vanwege de nog slechtere economische situatie (slechte wisselkoers gedurende meer dan 3 jaar) en de huidige COVID-19-situatie is het van zeer groot belang om na school een veilige haven te creëren waar kinderen zich vrij voelen om zich te uiten en hun talenten te vinden.

Doelstellingen:

Buitenschoolse opvang 2Blossom Arts& Crafts Center kan kinderen (en andere betrokkenen) echt helpen om uit de vicieuze cirkel te stappen en hun sociaaleconomische omstandigheden te verbeteren:

Door kinderen veilige buitenschoolse opvang te bieden, worden verschillende (statutair vastgelegde) doelen bereikt:

1. Veilige opvang na school met als doel het risico op (huiselijk) geweld en misbruik te minimaliseren en aansluiting op het drugscircuit te voorkomen (verslaving & gangsterisme)

2. De creativiteit van de kinderen wordt gestimuleerd. Dit brengt vreugde en meer openheid, waardoor vaak talenten naar boven komen.

3. Deze omgeving geeft kinderen ook de mogelijkheid om hun problemen te uiten. De gecertificeerde leerkracht(en) kunnen kinderen met problemen herkennen en helpen.

4. Doordat kinderen met weinig middelen iets praktisch en/of moois leren maken, kunnen ze extra zakgeld verdienen door hun “Arts & Crafts” te verkopen.

Structuren in de Stichting; Beleidsplan

Per buitenschoolse opvang project wordt gekeken welke structuur lokaal het beste aansluit met de wensen van de stichting.

Het eerste project is een samenwerking met Du Toitskloof wines (coöperatie van 400 kleine Fairtrade boeren en landarbeiders op de wijngaarden).

De 2Blossom Foundation heeft ervoor gezorgd dat een oude zeecontainer helemaal is omgebouwd naar een functioneel centrum voor BSO en het uitvoeren van de “Arts & Crafts” activiteiten. Deze grootscheepse verbouwing (naar Europese veiligheid standaard) is geheel door de 2Blossomfoundation geïnitieerd, begeleid en betaald.

Het gebouw (de gebouwen) en de leraar(en) zullen (in bovengenoemd eerste project initiatief) onder beheer vallen van de Fair Hills Foundation. Deze Foundation is in het leven geroepen voor deze Fairtrade wijncooperatie. Zij beheren bijvoorbeeld de benodigde verzekeringen en belastingen. De 2Blossom foundation maakt in deze gebruik van de expertise van de Fair Hills foundation. De 2 Blossom Foundation zal de onkosten van al deze posten vergoeden aan de Fair Hills Foundation.

De aanschaf en het beheer van de (knutsel) materialen en educatief speelgoed als ook spelletjes zal worden uitgevoerd in overleg met het personeel (leerkracht) die in dienst is van de Fair Hills Foundation maar wordt vergoed door de 2Blossom Foudation. De 2Blossom Foundation neemt directe kosten van deze materialen op zich als ook de kosten voor de etenswaren die de kinderen tijdens de opvang nuttigen. Hiervoor is minimaal 2 maandelijks overleg in gepland met betrokken partijen. (Bestuursleden, Du Toitskloof Wines/ Fairhills Foundation en de medewerkers van het project zoals de lerares).

Strategisch en operationeel toezicht op het 2Blossom Arts & Crafts Centre zal verder worden verzorgd door een raad van deskundigen uit verschillende zakelijke, onderwijs- ontwikkelingsachtergronden, waarbij ook de Fair Hills Foundation, DuToitskloof en de Board of Education of Western Cape. Ook is Simone Hilary Clarke zelf meerdere malen per maand aanwezig op locatie als begeleider vanuit de 2Blossom Foundation.

Bestuursfuncties:

Janneke Rutten; Voorzitter

Simone Hilary Clarke; Sectretaris

Esther Huisman-Verberkmoes; Penningmeester

Beloningsbeleid 2Blossom Foundation

Alsmede ook in ons beleidsplan is de volgende beloningsstructuur omschreven;

Bestuurders ontvangen alleen een vergoeding voor gemaakte onkosten.

De 2Blossom Foundation is er voor de kinderen in Zuid-Afrika meer kansen te geven daarom willen wij dat er minstens 90% van de donaties bij het doel van de stichting komt. De foundation draait volledig op vrijwilligers los van de leerkracht(en), maar deze kosten vallen onder het doel van de stichting. Bestuurders en eventuele vrijwilligers ontvangen geen loon, maar kunnen als dit gewenst is onkostenvergoeding krijgen.

Het gebruik van een CAO is daarom niet van toepassing.

RSIN nummer: 862279185

Financiering wordt verkregen via de 2Blossom Foundation die als doel heeft een significant verschil te maken in de duurzame ontwikkeling van voorheen kansarme kinderen in wijngebieden in (Zuid)Afrika. De 2Blossomfoundation heeft als ‘hoofdsponsor” Intense Wines.

Intense Wines heeft bijvoorbeeld een speciaal wijnassortiment “2Blossom” van Fair Trade wijnen gemaakt (verkrijgbaar landelijk bij JUMBO supermarkten) waarvan de winst wordt afgedragen aan dit de 2Blossomfoundation.

De stichting kan ook worden gesteund door vrije giften.

Fondsen werving

Zoals reeds beschreven in het beleidsplan wordt het beheer van de besteding door het bestuur ingezet. Altijd in samenspraak met de lokale betrokken partijen en eventuele toezichthouders.

Met ondersteuning (indien nodig) van Accountant bureau Kroese Wevers.

2 Blossom Foundation Jaarrekeningen

2021

Credit

Debet

 

Bankkosten

€ 40,50

  

subsidie gemeente Deventer Inrichting Art & Craft Centre

 

€ 2.000,00

 

Eind balans 2021

€ 40,50

€ 2.000,00

€ 1.959,50

    

2022

Credit

Debet

 

Bankkosten

€ 155,58

  

Opbrengsten 2 Blossom wijn t/m oktober 2022

 

€ 8.851,00

 

Kosten verbouwen en inrichtingen Art Centre

€ 2.707,93

  

Declaratie S Clarke €250,- per maand

€ 2.000,00

  

Omkosten centrum docent april t/m aug

€ 455,40

  

Notariskosten oprichting

€ 560,50

  

Eind balans 2022

€ 5.879,41

€ 8.851,00

€ 2.971,59

Activa/Passiva 2022

Activa

 

Blossom centrum inclusief inboedel

€ 10.000,00

Bank

€   2.971,59

Passiva

 

Eigen vermogen

€ 12.971,59

otaal activa

€ 12.971,59

Totaal Passiva

€ 12.971,59

De 2 Blossom Foundation is een financieel ondersteunende en coachende stichting die het mogelijk maakt om kinderen in Zuid Afrika buitenschoolse opvang te bieden binnen het Fair Hills project.
De inkomsten genereren we door de verkopen van wijn en hierdoor een deel af te dragen aan de stichting
Deze gelden zetten we in voor materialen, lesplannen te maken, coaching en de plek van de BSO zo goed mogelijk te onderhouden en in te richten.